Regulamin obiektu

Regulamin Willi Szafran

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11:00 następnego dnia.
 2. Przyjazdy oraz wyjazdy możliwe są w godzinach 8:00-20:00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
 3. Willa Szafran zastrzega sobie prawo do przeniesienia rzeczy Gości w przypadku nie powiadomienia o chęci przedłużenia pobytu i zdeponowania w innym wolnym pokoju na koszt i ryzyko Gościa.
 4. Willa Szafran ma obowiązek zapewnić:
  • warunki nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę;
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie;
  • w miarę posiadanych możliwości przydzielić inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 5. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Gość jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.
 7. Gość ponosi odpowiedzialność finansową wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych willi wykorzystane w trakcie pobytu.
 8. Każdorazowo opuszczając pokój gość obowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.
 9. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 10. W Willi Szafran obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do godziny 6:00.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego. Wywołanie fałszywego alarmu przeciwpożarowego wiąże się z KARĄ PIENIĘŻNĄ.
 12. Willa Szafran może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości.
 13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące w sejfie na koszt i ryzyko Gościa.
 14. Osoby odwiedzające Gości obiektu mogą przebywać w obiekcie w godzinach 7:00-21:00
 15. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.

 

facebook